Logo Depurclor
You need to upgrade your Flash Player aqui

Avís legal

1.- INTRODUCCIÓ
L'accés a aquesta web es troba condicionat a la prèvia lectura i acceptació per part de qualsevol usuari dels termes, condicions, comunicacions, advertiments i altres avisos legals continguts en el present clausulat. Els termes són un contracte entre nosaltres i vostè si desitja pot imprimir una còpia per a una referència futura. L'accés i posterior utilització d'aquesta per part de l'usuari implicarà la seva conformitat de forma expressa, plena i sense reserves, amb la totalitat del seu contingut. El citat accés té caràcter gratuït. Si l'usuari no estigués d'acord amb el contingut de les presents Condicions Generals de navegació haurà d'abandonar aquesta web, no podent accedir ni disposar dels serveis que aquesta oferix. Igualment, accepta de forma expressa i sense excepcions que l'accés i la utilització del present lloc web, dels seus serveis i dels continguts d'aquests serveis té lloc sota el seu única i exclusiva responsabilitat. L'accés a aquesta web té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix prèvia subscripció o registre algun. Les connexions amb altres llocs web que poguessin existir així com l'ús que l'usuari pugui fer de les mateixes està subjecte a les presents Condicions Generals d'ús així com als eventuals condicionats específics que els citats llocs web requereixin. Qualsevol utilització distinta a l'autoritzada està expressament prohibida. DEPUR-CLOR, S.L. podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment que estimi oportú la configuració de la present web, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre'ls de manera temporal o definitiva, així com impedir l'accés als mateixos procurant informar a l'usuari d'aquest canvi, sempre que les circumstàncies així l'hi permetin, a través de la seva publicació en la pàgina web.

2.- IDENTITAT DEL TITULAR DE LA PRESENT WEB
En compliment del disposat en l'article 10 de la LSSICE, DEPUR-CLOR, S.L. li informa que és una societat inscrita en el Registre Mercantil de Balears, Tom: 752, Llibre: 658, Secció: 3, Foli: 224 i proveïda de CIF nº: B-07.406.101, amb domicili a Palma de Mallorca, c/ Gremi Sabaters, 32, codi postal 07009.

3.- DRETS I OBLIGACIONS DEL PRESTADOR DELS SERVEIS
3.1.- Com proveïdor del servei, DEPUR-CLOR, S.L. es troba obligada a prestar els serveis oferts per la present web, a garantir eficaçment el secret de les comunicacions que poguessin existir amb l'usuari així com a respondre a les reclamacions que eventualment poguessin plantejar-se.
3.2.- En cas d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, DEPUR-CLOR, S.L. té el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de preavís l'accessibilitat a la present web, així com a reservar-se el dret de prestació o cancel·lació dels serveis.
3.3.- L'ús que els usuaris puguin realitzar dels serveis i/o dades i/o informació subministrada als mateixos a través de la present web es realitzarà per compte i risc de l'usuari. DEPUR-CLOR, S.L. no garanteix, directa o indirectament, la informació o els serveis oferts, excepte aquelles garanties que en virtut de les lleis aplicables han de ser atorgades o que quedin explícitament descrites en un acord entre aquesta societat i l'usuari, així com la utilització dels productes oferts en web seran sempre utilitzats seguint les instruccions del fabricant. En cas contrari DEPUR-CLOR, S.L. no es responsabilitza pels danys i perjudicis que la deficient utilització que els productes referits puguin causar.
3.4.- Els drets de propietat intel·lectual sobre la present web són titularitat de DEPUR-CLOR, S.L. L'exercici exclusiu dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació pertanyen a la citada companyia, sense perjudici de l'exercici per part de tercers del dret a cita.

4.- DRETS I OBLIGACIONS DE L'USUARI
4.1.- En tot moment, l'usuari ha de realitzar un ús lícit dels serveis de la present web d'acord amb la legalitat vigent, respectant els drets de propietat intel·lectual de DEPUR-CLOR, S.L, tercers o anunciants. En aquest sentit, l'usuari garanteix que les activitats que desenvolupi a través de la present web s'adequaran a la llei, la moral, l'ordre públic, els bons costums i en cap cas resultaran ofensives per al bon nom i imatge comercial de DEPUR-CLOR, S.L, per a altres usuaris de la web o tercers.
4.2.- L'usuari no realitzarà a través dels serveis que posa a la seva disposició DEPUR-CLOR, S.L. cap acció que causi dany o alteracions dels continguts, ni obstaculitzarà el bon funcionament de la web, no causant problemes tècnics de cap índole, no transferint elements susceptibles de portar virus informàtics o de danyar, interferir o interceptar total o parcialment la present web, així com a no intervenir o alterar el correu electrònic d'altres usuaris.
4.3.- La responsabilitat de l'usuari sobre la veracitat de les dades introduïdes, en el cas que ho fes per qualsevol circumstància, és exclusiva, pel que en cas d'haver facilitat dades falses o inexactes, DEPUR-CLOR, S.L. es reserva el dret a prohibir-li l'accés a aquesta web.

5.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT DEL LLOC WEB I DELS SEUS SERVEIS
5.1.- DEPUR-CLOR, S.L. no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del present lloc web i dels seus serveis. D'aquesta forma, s'exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels seus serveis i la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir al present lloc web. En qualsevol cas, DEPUR-CLOR, S.L. realitzarà els seus millors esforços de cara a mantenir la disponibilitat continuada de la present web.
5.2.- DEPUR-CLOR, S.L. posa a la disposició dels usuaris els sistemes de privadesa de dades personals que impedeixin l'accés als mateixos per part de tercers. En aquest sentit, la citada societat s'eximeix de tota responsabilitat pels danys i perjudicis ocasionats en cas de produir-se tal coneixement per causes no imputables a DEPUR-CLOR, S.L.
5.3.- Malgrat que DEPUR-CLOR, S.L. ha implantat totes aquelles mesures adequades per a garantir la seguretat en aquesta matèria, no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts de la present pàgina web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (programari i maquinari) de l'usuari o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.
DEPUR-CLOR, S.L. s'eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser originats per la presència de virus en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics, fitxers, etc.
5.4.- DEPUR-CLOR, S.L. no té obligació i no controla la utilització que els usuaris fan del present lloc web, dels serveis i dels seus continguts. En particular, aquesta societat no garanteix que els usuaris utilitzin el present lloc web, els seus serveis i els seus continguts de conformitat amb aquestes Condicions Generals i, si escau, les Condicions Particulars que resultin d'aplicació, ni que ho facin de forma diligent i prudent.
Aquesta societat tampoc té l'obligació de verificar, i no verifica, la identitat dels usuaris, ni la veracitat, vigència i/o autenticitat de les dades que els mateixos proporcionen sobre si a altres usuaris.
5.5.- L'usuari accepta que la web ha estat creada i desenvolupada de bona fe per DEPUR-CLOR, S.L. amb informació procedent de fonts internes i externes i ho oferix en el seu estat actual als usuaris, podent contenir imprecisions o errates. Per això, l'usuari exonera a DEPUR-CLOR, S.L. de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, utilitat o falsa expectativa que el Portal pogués produir-li durant la seva navegació pel mateix.
La informació sobre el nostre lloc es proporciona gratuïtament. No som responsables per la pèrdua directa, de benefici o rèdit per l'ús de la informació d'aquesta web.

6.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Tots els drets sobre el contingut de la present web pertanyen a DEPUR-CLOR, S.L. El disseny, imatges, mapes, gràfics, marques, rètols, signes distintius o logotips de DEPUR-CLOR, S.L, frames, banners, el programari i els seus diferents codis, font i objecte, etc. d'aquesta web són titularitat de DEPUR-CLOR, S.L, que té legítimament en exclusiva els drets d'explotació sobre els mateixos. L'usuari que accedeixi a aquesta web no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir, vendre els elements anteriorment esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda sense citar expressament la seva procedència. Únicament queda autoritzada la visualització i càrrega per a l'ús personal i no comercial de l'usuari, sense que pugui fer-lo extensiu a terceres persones o entitats. Queda terminantment prohibida l'alteració del contingut o estructura d'aquesta web per part de l'usuari. DEPUR-CLOR, S.L. vetllarà perquè els continguts d'aquesta web no tinguin caràcter pornogràfic, xenòfob, discriminatori, racista, difamatori o que fomentin la violència. De la mateixa manera procurarà evitar qualsevol circumstància que pugui ser perjudicial per als usuaris.

7.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Les dades personals que l'usuari de la present web pogués proporcionar passen a formar part d'un fitxer automatitzat propietat de DEPUR-CLOR, S.L. amb l'objecte de poder rebre puntualment en la seva bústia electrònica informació relativa a activitats i serveis d'aquesta societat. Les seves dades personals seran tractades de forma confidencial i no seran cedides a tercers aliens a DEPUR-CLOR, S.L. En qualsevol cas, l'usuari podrà exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació d'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1.999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal dirigint-se a DEPUR-CLOR, S.L, amb domicili social a Palma de Mallorca, c/. Gremi Sabaters, 32, codi postal 07009, o bé contactant amb aquesta societat a través de la següent adreça de correu electrònic: info@depurclor.com.

8.- VINCLES O ENLLAÇOS HIPERTEXTUALS
Cap tercer podrà establir relació de framing entre les seves pàgines web i la present pàgina web. En el cas que la present web pogués contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per DEPUR-CLOR, S.L. aquesta societat manifesta que no exerceix control algun sobre aquests portals o llocs web, ni és responsable del contingut dels mateixos. Els links que aquesta web pogués contenir s'oferiran, únicament, a manera de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des dels mateixos.

9.- NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES
Si qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals de navegació i ús de la present web fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç afectarà tan sol a aquesta disposició o part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç subsistint en tot la resta, la resta de condicions generals i tenint-se tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada per no posada tret que, per resultar essencial a les presents condicions generals, hagués d'afectar-les de forma integral.

10.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes Condicions Generals d'ús i navegació així com qualsevol relació entre l'usuari i DEPUR-CLOR, S.L. es regiran per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi derivat de l'existència o contingut de les presents Condicions Generals o de les relacions entre l'usuari i DEPUR-CLOR, S.L. ambdues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca.

c/. Gremi Sabaters, 32
07009 - Palma de Mallorca
Tels.: 971 43 14 03 / 43 13 88 - Fax: 971 75 80 30